Author Topic: AKTA OKU  (Read 3906 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline kerabupaku

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 101
    • View Profile
AKTA OKU
« on: May 21, 2009, 03:33:20 PM »
RANG UNDANG-UNDANG  (definasi)

Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran,
perlindungan, rehabilitasi, pembangunan dan kesejahteraan orang
kurang upaya, penubuhan Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang
Upaya, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.


MENGIKTIRAF bahawa ketidakupayaan merupakan suatu konsep
yang sentiasa berkembang dan bahawa ketidakupayaan terhasil
daripada interaksi antara orang kurang upaya dengan halangan sikap
dan persekitaran yang menyekat penyertaan penuh dan berkesan
mereka dalam masyarakat atas asas kesetaraan dengan orang upaya:

MENGIKTIRAF sumbangan sedia ada dan berpotensi yang bernilai
yang dibuat oleh orang kurang upaya kepada kesejahteraan dan
kepelbagaian komuniti dan masyarakat keseluruhannya:

MENGIKTIRAF kepentingan kebolehaksesan kepada persekitaran
fizikal, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kepada kesihatan dan
pendidikan serta kepada maklumat dan komunikasi, bagi
membolehkan penyertaan penuh dan berkesan orang kurang upaya
dalam masyarakat:

MENGIKTIRAF bahawa orang kurang upaya adalah berhak kepada
peluang dan perlindungan, serta bantuan sama rata dalam segala hal
keadaan dan tertakluk hanya kepada apa-apa batasan, sekatan dan
perlindungan hak sebagaimana yang diperuntukkan oleh
Perlembagaan Persekutuan:

MENGIKTIRAF kepentingan kerjasama antara Kerajaan dengan
sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan dalam memastikan
penyertaan dan penglibatan penuh dan berkesan orang kurang upaya
dalam masyarakat:

jj
jj